placeholder text

Výhercov žrebujeme týždenne.

Zapojením sa do súťaže dávate súhlas so Spracovaním osobných údajov.

Pravidlá súťaže „Vyhrajte odber pupočníkovej krvi“

Článok I

Úvodné ustanovenia

Tieto pravidlá súťaže sú jedinými záväznými pravidlami pre účasť v súťaži „Vyhrajte odber pupočníkovej krvi“, splnením ustanovení ktorých je možné sa stať účastníkom vyššie uvedenej súťaže a ktoré upravujú otázky vzniku účasti v súťaži, trvania účasti v súťaži, skončenia účasti a nárokov vyplývajúcich z účasti v súťaži (ďalej len „Pravidlá Súťaže“).

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Cord Blood Center s.r.o., CORD BLOOD CENTER, s.r.o., IČO: 35 859 334, so sídlom: Košická 10, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 28983/B. Kontaktná adresa. Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava (ďalej len „Organizátor").

2. Súťaž pod názvom „Vyhrajte odber pupočníkovej krvi“, sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 1.1.2013 (ďalej len „Súťaž“).

3. Účastníkom Súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, občan SR, ktorá splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel. (ďalej len „Účastník“)


Článok II.

Pravidlá Súťaže

Účastníkom Súťaže sa osoba spĺňajúca vyššie uvedené podmienky môže stať na základe splnenia týchto predpokladov:

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá sa zaregistrovala prostredníctvom webového registračného formulára uverejnenom na web stránke Súťaže http://cordbloodcenter.sk/vyhrajte-odber (ďalej len „Registračný formulár“) a to v nasledovnom rozsahu poskytnutých osobných údajov:

 • Číslo mobilného telefónu
 • E-mailová adresa
 • Predpokladaný termín pôrodu
 • Meno a priezvisko

2. Účasťou v Súťaži získava Účastník možnosť získať odber pupočníkovej krvi v hodnote 690€ (ďalej len „Výhra“).

3. Žrebovanie výhercov sa uskutoční raz do týždňa. Zoznam výhercov v Súťaži bude uverejnený na web stránke Súťaže http://cordbloodcenter.sk/vyhrajte-odber/ 

4. Výhercovia Súťaže budú o výhre bezodkladne informovaní telefonicky. V prípade, že sa nepodarí výhercu kontaktovať telefonicky, bude mu oznámenie o výhre oznámené aj prostredníctvom sms správy. Účastníci súhlasia, aby v prípade ich vyžrebovania boli kontaktovaní Organizátorom na telefónnom čísle, ktoré uviedli v registračnom formulári.

5. Účasť v súťaži sa končí dňom uvedeným ako predpokladaný deň pôrodu v Registračnom formulári.


Článok III. 

Práva a povinnosti Organizátora

1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, či Súťaž ukončiť v priebehu jej trvania. O výhrach Účastníkov, ktoré z dôvodov nespôsobených Organizátorom (v prípade, kedy nebude možné Výhercu kontaktovať do 60 dní odo dňa jeho vyžrebovania) rozhodne Organizátor Súťaže na základe vlastného uváženia.

2. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody alebo za iné nároky vzniknuté Účastníkom Súťaže v súvislosti s nesprávne uvedenými / poskytnutými, resp. nepresnými údajmi Účastníka a v súvislosti s neuplatnením alebo odmietnutím Výhry.

3. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločností Cord Blood Center, s.r.o., Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek, o.z. a osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou §116 Občianskeho zákonníka prvá veta). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právo na výhru, výhra sa mu neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora.

4. Pokiaľ Organizátor Súťaže zistí, že Účastník Súťaže mu poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude Organizátor Súťaže oprávnený, na základe svojho rozhodnutia, takéhoto Účastníka vylúčiť zo Súťaže a v prípade výhercu, mu nebude Výhra odovzdaná. Organizátor Súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže toho Účastníka, ktorý konal alebo mal v úmysle konať v rozpore s týmito súťažnými pravidlami, pokúsil sa získať Výhru podvodným spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne poškodzoval dobré meno Organizátora Súťaže.


Článok IV.

Osobné údaje

1. Vstupom do súťaže sa Účastník zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto Pravidlá Súťaže. Nerešpektovanie Pravidiel Súťaže má za následok vylúčenie Účastníka zo Súťaže a stratu nároku na Výhru.

2. Zapojením sa do súťaže dáva každá osoba súhlas v súlade s § 11 a nasl. zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení spoločnosti Cord Blood Center, s.r.o., a Slovenskému registru placentárnych krvotvorných buniek, o.z. (ďalej len“ Prevádzkovatelia“), na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu: i) meno a priezvisko, ii) telefónne číslo, iii) predpokladaný termín pôrodu a iv) E-mailová adresa pre marketingové účely. Udelené súhlasy Účastníkov Súťaže sú udelené na vopred neurčenú dobu.

3. Spoločnosť Cord Blood Center, s.r.o. a Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o.z., prehlasujú, že osobné údaje uvedené na dotazníku použije len k vyššie uvedenému účelu. Účastník ako Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov túto zmenu oznámi Prevádzkovateľom.

Poučenie:

• Udelený súhlas môže Účastník kedykoľvek odvolať listom doručeným na adresu Organizátora uvedeného v bode 1 týchto Pravidiel Súťaže alebo emailom doručeným na adresu info@cordbloodcenter.sk

• Poskytnutie osobných údajov zo strany Účastníka je dobrovoľné a Prevádzkovatelia nemajú právny nárok na ich získavanie

• Účastník má právo na informácie, odpis, opravu svojich osobných údajoch vedených v informačnom systéme, a to v sídle spoločnosti

• Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

• V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov Účastníka, budú tieto zlikvidované

4. Výhry tejto Súťaže nie sú vymáhateľné súdnou cestou. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor Súťaže.

 

Ochrana osobných údajov a používanie cookies

Táto webová stránka pasívne zhromažďuje informácie o používaní stránky využitím rôznych technológií, napr. IP adresa, cookies apod.. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov a používania súborov cookies, ktoré sú uvedené nižšie.

Použitie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky. Cord Blood Center s.r.o. využíva súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok.

Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača.

Použitie nástrojov Google Analytics, Google Remarketing Facebook Remarketing

Na týchto stránkach sa používajú služby spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“) Analytics a Remarketing. U týchto služieb sa používajú cookies. Získané informácie o používaní tejto webovej stránky budú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tu uložené. IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie k fyzickej osobe. Spoločnosť Google okrem toho rešpektuje ustanovenia o ochrane osobných údajov zmluvy „US-Safe-Harbor“ a je registrovaná v programe „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Spoločnosť Google tieto informácie využíva z poverenia spoločnosti Cord Blood Center s.r.o. za účelom vyhodnotenia používania webovej stránky a poskytovania ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google postúpi tieto informácie tretím stranám iba vtedy, ak to predpisuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google.

Tretie strany, vrátane spoločnosti Google a Facebook, používajú uložené súbory cookies na inzerciu na základe predchádzajúcich návštev používateľa na tejto webovej stránke. Spoločnosti Google a Facebook nebudú v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Zhromažďovanie a ukladanie dát je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odmietnuť. Používanie cookies môžete deaktivovať. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním zistených dát vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel.Ochrana osobných údajov a používanie cookies


Táto webová stránka pasívne zhromažďuje informácie o používaní stránky využitím rôznych technológií, napr. IP adresa, cookies apod.. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov a používania súborov cookies, ktoré sú uvedené nižšie.

Použitie súborov cookies


Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky. Cord Blood Center s.r.o. využíva súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok.

Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača.

Použitie nástrojov Google Analytics a Google Remarketing

Na týchto stránkach sa používajú služby spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“) Analytics a Remarketing. U týchto služieb sa používajú cookies. Získané informácie o používaní tejto webovej stránky budú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tu uložené. IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie k fyzickej osobe. Spoločnosť Google okrem toho rešpektuje ustanovenia o ochrane osobných údajov zmluvy „US-Safe-Harbor“ a je registrovaná v programe „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Spoločnosť Google tieto informácie využíva z poverenia spoločnosti Cord Blood Center s.r.o. za účelom vyhodnotenia používania webovej stránky a poskytovania ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google postúpi tieto informácie tretím stranám iba vtedy, ak to predpisuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google.

Tretie strany, vrátane spoločnosti Google, používajú uložené súbory cookies na inzerciu na základe predchádzajúcich návštev používateľa na tejto webovej stránke. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Zhromažďovanie a ukladanie dát je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odmietnuť. Používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google (http://www.google.com/policies/privacy/ads/). Upozorňujeme vás však, že v takom prípade je možné, že nebudete môcť neobmedzene využívať všetky funkcie webovej stránky http://www.cordbloodcenter.sk. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním zistených dát vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel.

Prečo je dobré dať bábätku odobrať pupočníkovú krv?

 • Ako rodič svojho dieťaťa máte len jedinú šancu na odber a uchovanie pupočníkovej krvi.
 • Pupočníková krv môže byť úspešne použitá pri vážnych onkologických ochorenia, obnove krvotvorby, regenerácii poškodených tkanív a iných ochorení.
 • Pupočníková krv môže byť použitá aj na liečbu chorého súrodenca.
 • Za posledných 5 rokov si na Slovensku pre svoje detičky dalo odobrať pupočníkovú krv 1500 lekárov.
 • Bola použitá vo viac ako 30 000 prípadoch na celom svete.

Poslední výhercovia súťaže

 • 288. Alexandra Zsitvová
 • 287. Lucia Rasič Pučková
 • 286. Mária Holiačová
 • 285. Soňa Bublavá
 • 284. Dominika Pokošová

 • Zobraziť všetkých výhercov

 • 283. Nikoleta Šimek Pavlovová
 • 282. Lucia Gucmanová
 • 281. Petra Bajbarová Jakubcová
 • 280. Zuzana Halamová
 • 279. Michaela Ládiová
 • 278. Macangová Natália
 • 277. Ivana Kozák Hanzesová
 • 276. Lucia Valová
 • 275. Flamiková Anteková
 • 274. Lenka Tašková Valicová
 • 273. Monika Dobrovičová
 • 272. Tatiana Mitrová
 • 271. Fatima Lamiová
 • 270. Alica Zápražná
 • 269. Lenka Maniková
 • 268. Denisa Štefanková Jankovičová
 • 267. Katarína Knapová
 • 266. Petra Albertová
 • 265. Andrea Kovačová
 • 264. Kristína Kulichová
 • 263. Leonóra Štugel Kočišová
 • 262. Lucia Drieniková
 • 261. Martina Čopiaková
 • 260. Mária Zelníková
 • 259. Katarína Tencerová
 • 258. Henrieta Fričová
 • 257. Romana Mitterpach
 • 256. Zuzana Penxová
 • 255. Ivana Jahvodková Švecová
 • 254. Gabriela Peniaková
 • 253. Marieta Povodová
 • 252. Mg. Ľubica Raganová
 • 251. Natália Takáčová
 • 250. Andrea Vallašeková
 • 249. Alica Domanická
 • 248. Natália Dohunová
 • 247. Erika Bruchterová
 • 246. Nikoleta Klúčiková
 • 245. Žaneta Vyskok Maďarová
 • 244. Martina Kyklošová
 • 243. Miriam Trusinová
 • 242. Zuzana Tatta Veličková
 • 241. Karolína Hamranová
 • 240. Alexandra Kruželová
 • 239. Alžbeta Javošová
 • 238. Naďa Gajdošová
 • 237. Erika Račková
 • 236. Erika Vargová
 • 235. Dominika Jurenková
 • 234. Aleksandra Krcheň
 • 233. Katarína Urbanová
 • 232. Michaela Lukáčeková
 • 231. Katarína Hlinková Šimečiková
 • 230. Lucia Lindner
 • 229. Zuzana Salajová
 • 228. Michaela Šedrová
 • 227. Mária Kališová
 • 226. Silvia Šikulová
 • 225. Lenka Nováková
 • 224. Michaela Trajtelová
 • 223. Monika Kaletová
 • 222. Anna Švenková
 • 221. Zuzana Francová
 • 220. Monika Herberová
 • 219. Adriana Holková
 • 218. Marika Šurábová
 • 217. Nikoleta Gulyášová
 • 216. Agnesa Fekeová
 • 215. Júlia Herdová
 • 214. Zuzana Farkašová
 • 213. Jana Roxerová
 • 212. Veronika Varinská
 • 211. Patricia Brajová
 • 210. Martina Lichnerová
 • 209. Veronika Cholvadtová
 • 208. Michaela Mikulickova
 • 207. Marta Valentová
 • 206. Alena Dobáková,
 • 205. Nikola Majerová
 • 204. Zuzana Hrubá
 • 203. Júlia Kišková
 • 202. Lenka Besedová
 • 201. Katarína Földiová
 • 200. Martina Rodáková
 • 199. Radka Štrengerová
 • 198. Denisa Záhorcová
 • 197. Lenka Falateková
 • 196. Andrea Fabianová
 • 195. Jana Fassingerová
 • 194. Nikola Casa
 • 193. Monika Kuzmiaková
 • 192. Monika Cabajová
 • 191. Erika Galajdová
 • 190. Lenka Schussnixová
 • 189. Želmíra Kolenčíková
 • 188. Darina Jakabová
 • 187. Slavomíra Sabolová
 • 186. Katarína Čisárová
 • 185. Katarína Šútorová
 • 184. Aneta Koreňová Valasová
 • 183. Zuzana Szabová
 • 182. Barbora Gerbelová
 • 181. Lucia Hrubá
 • 180. Nikola Čierniková
 • 179. Mária Mudroňová
 • 178. Veronika Strašiftáková
 • 177. Dominika Parimuchová
 • 176. Ingrid Senderáková
 • 175. Milada Gurková
 • 174. Monika Križanová
 • 173. Vladimíra Novotná Čajová
 • 172. Barbora Boráková
 • 171. Zdenka Bilčíková
 • 170. Michaela Pompošová
 • 169. Barbora Koleková
 • 168. Mariana Kővágóová
 • 167. Denisa Bužiková
 • 166. Lucia Vozárová
 • 165. Jarmila Motolíková
 • 164. Jana Čentáková
 • 163. Jitka Puková
 • 162. Lucia Tatárová
 • 161. Andrea Štullerová
 • 160. Katarína Kovaľová
 • 159. Iveta Didiová
 • 158. Silvia Faragóová
 • 157. Simona Monika Božiková
 • 156. Zuzana Kováčová
 • 155. Simona Ambrus Lelkésová
 • 154. Katarína Bartalská
 • 153. Miroslava Kováčiková
 • 152. Michaela Brčáková
 • 151. Monika Meri Nagy
 • 150. Zuzana Komadová
 • 149. Barbara Kuklíková
 • 148. Lucia Hutníková
 • 147. Kamila Švorcová
 • 146. Mária Bartová
 • 145. Katarína Záhorská
 • 144. Dominika Adamuvová
 • 143. Lucia Končal Klinková
 • 142. Kristína Komlósi
 • 141. Eva Medveďová
 • 140. Anikó Psenáková
 • 139. Jana Hlozáková
 • 138. Júlia Paluščáková
 • 137. Dominika Janíčková
 • 136. Kristína Štefančíková
 • 135. Gabriela Heltová
 • 134. Katarína Šišková
 • 133. Katarína Potocká
 • 132. Zuzana Šajti
 • 131. Anna Gergišáková
 • 130. Éva Miklós
 • 129. Lena Polanco
 • 128. Eliška Trencsényiová
 • 127. Petronela Kubovová
 • 126. Eva Horváthová
 • 125. Jaroslava Nemcová Mikolášová
 • 124. Kristína Konečná
 • 123. Soňa Sojáková
 • 122. Eva Gagová
 • 121. Jaroslava Jusková
 • 120. Zuzana Šteklová
 • 119. Jarmila Danielová
 • 118. Marianna Kavanová
 • 117. Dominika Fajarková
 • 116. Jana Rovňaková
 • 115. Marcela Paprčková
 • 114. Ivana Chovancová
 • 113. Petra Vašeková
 • 112. Katarína Zemaneková
 • 111. Mária Fajčík
 • 110. Svetlana Močková
 • 109. Danka Simanová
 • 108. Miroslava Zavadská
 • 107. Simona Lubušká
 • 106. Estera Nagyová
 • 105. Lucia Schriffel Berešová
 • 104. Zuzana Zelenayová
 • 103. Petronela Okrajková
 • 102. Mária Lanková
 • 101. Gabriela Krupová
 • 100. Petra Kiss
 • 99. Marína Rumanová
 • 98. Tatiana Jurenčeková
 • 97. Jana Václavíková
 • 96. Michaela Jandúchová
 • 95. Beáta Kušníriková
 • 94. Boglárka Finta Dobos
 • 93. Miroslava Ondrejčáková
 • 92. Agáta Fabianová
 • 91. Marcela Smižanská
 • 90. Anna Remencová
 • 89. Katarína Mandlová
 • 88. Petra Mikleová
 • 87. Terézia Trungelová
 • 86. Zuzana Kutrucz
 • 85. Monika Lončeková
 • 84. Michaela Elizerová
 • 83. Eva Dvorštiaková
 • 82. Natália Zaťková
 • 81. Annamária Račková
 • 80. Silvia Masárová
 • 79. Mária Mišovičová
 • 78. Zuzana Borovská
 • 77. Gabriela Danáčová
 • 76. Lívia Muchová
 • 75. Nadežda Gaálová
 • 74. Anna Vargová
 • 73. Zuzana Nováková
 • 72. Eva Trenčanská
 • 71. Marianna Danková
 • 70. Lenka Herdová
 • 69. Sylvia Schimplová
 • 68. Jana Strošková - Kollárová
 • 67. Denisa Marczelová
 • 66. Jana Korčeková
 • 65. Tatiana Burjanivová
 • 64. Zuzana Gančárová
 • 63. Helena Hiblárová
 • 62. Anna Podzámska
 • 61. Alica Tobisova
 • 60. Barbora Bremová
 • 59. Barbora Kevická
 • 58. Beáta Seboková
 • 57. Kristína Šoltésová
 • 56. Petra Čankovská
 • 55. Viktória Takáčová
 • 54. Lucia Hrdlicová
 • 53. Eva Daxnerová
 • 52. Erika Štefán
 • 51. Gabriela Šaradinová
 • 50. Lucia Bednáriková
 • 49. Zuzana Lišková
 • 48. Andrea Pažitná
 • 47. Janka Baliaková
 • 46. Lucia Slaničanová
 • 45. Magdaléna Šusterová
 • 44. Hedviga Šimaliaková
 • 43. Zuzana Kotrčová
 • 42. Dana Lesňaková
 • 41. Veronika Jaskova
 • 40. Zdenka Ráciková
 • 39. Linda Davidova
 • 38. Bianka Kégli
 • 37. Annamária Králiková
 • 36. Ľubica Krajčíková
 • 35. Renáta Karabová
 • 34. Zuzana Gajanová
 • 33. Janka Neduchalová
 • 32. Zuzana Zuberová
 • 31. Mária Bočkayová
 • 30. Ivana Zlochová
 • 29. Lucia Balúchová
 • 28. Katarína Meliorisová
 • 27. Jana Kočišová
 • 26. Renáta Tóth
 • 25. Martina Kovalčíková
 • 24. Monika Visnovska
 • 23. Mgr. Annamária Tomšíková
 • 22. Jaroslava Vrablicova
 • 21. Zuzana Baránková
 • 20. Mária Koprivňanská
 • 19. Lenka Kuťková
 • 18. Lenka Zemanová
 • 17. Alžbeta Szalonnásová
 • 16. Erika Ďurišová
 • 15. Veronika Tonhauserová
 • 14. Kinga Belková
 • 13. Lenka Palkova
 • 12. Zuzana Cinová
 • 11. Martina Tomčálová
 • 10. Zuzana Čačková
 • 9. Zuzana Szarazova
 • 8. Lucia Szarazova
 • 7. Zuzana Bernátová
 • 6. Miriama Kubjatková
 • 5. Mgr. Zdenka Hečková
 • 4. Dóková Denisa
 • 3. Ferencz Tímea
 • 2. Tamara Petschuchová
 • 1. Mala Michaela