a mám záujem vyhrať 500€.
Bábätko čakám predbežne

E-mail mi môžete poslať

Zapojením sa do súťaže dávate súhlas so Spracovaním osobných údajov a s pravidlami súťaže.

Pravidlá súťaže „VYHRAJTE KOČÍK“

Článok I
Úvodné ustanovenia

Tieto pravidlá súťaže sú jedinými záväznými pravidlami pre účasť v súťaži „Vyhrajte kočík“, splnením ustanovení ktorých je možné sa stať účastníkom vyššie uvedenej súťaže a ktoré upravujú otázky vzniku účasti v súťaži, trvania účasti v súťaži, skončenia účasti a nárokov vyplývajúcich z účasti v súťaži (ďalej len „Pravidlá Súťaže“).

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Cord Blood Center s.r.o., CORD BLOOD CENTER, s.r.o., IČO: 35 859 334, so sídlom: Košická 10, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 28983/B. Kontaktná adresa. Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava (ďalej len „Organizátor").

2. Súťaž pod názvom „Vyhrajte kočík“, sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 1.1.2013 do 24.11.2014 (ďalej len „Súťaž“).

3. Účastníkom Súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, občan SR, ktorá splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel. (ďalej len „Účastník“)

Článok II.
Pravidlá Súťaže

Účastníkom Súťaže sa osoba spĺňajúca vyššie uvedené podmienky môže stať na základe splnenia týchto predpokladov:

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá sa zaregistrovala prostredníctvom webového registračného formulára uverejnenom na web stránke Súťaže http://cordbloodcenter.sk/vyhrajte-kocik/ (ďalej len „Registračný formulár“) a to v nasledovnom rozsahu poskytnutých osobných údajov:

· Číslo mobilného telefónu

· E-mailová adresa

· Predpokladaný termín pôrodu

· Meno a priezvisko

2. Účasťou v Súťaži získava Účastník možnosť získať finančnú čiastku 500 € ako príspevok na nákup kočíka (ďalej len „Výhra“).

2. Žrebovanie výhercov sa uskutoční raz do týždňa. Zoznam výhercov v Súťaži bude uverejnený na web stránke Súťaže http://cordbloodcenter.sk/vyhrajte-kocik/.

3. Výhercovia Súťaže budú o výhre bezodkladne informovaní telefonicky. V prípade, že sa nepodarí výhercu kontaktovať telefonicky, bude mu oznámenie o výhre oznámené aj prostredníctvom sms správy. Výhra bude výhercovi vyplatená bankovým prevodom na účet, ktorý uvedie pri telefonickom informovaní, do 30 dní od oznámenia čísla účtu výhercom. Účastníci súhlasia, aby v prípade ich vyžrebovania boli kontaktovaní Organizátorom na telefónnom čísle, ktoré uviedli v registračnom formulári.

4. Účasť v súťaži sa končí dňom uvedeným ako predpokladaný deň pôrodu v Registračnom formulári.

Článok III.
Práva a povinnosti Organizátora

1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, či Súťaž ukončiť v priebehu jej trvania. O výhrach Účastníkov, ktoré z dôvodov nespôsobených Organizátorom (v prípade, kedy nebude možné Výhercu kontaktovať do 60 dní odo dňa jeho vyžrebovania) rozhodne Organizátor Súťaže na základe vlastného uváženia.

2. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody alebo za iné nároky vzniknuté Účastníkom Súťaže v súvislosti s nesprávne uvedenými / poskytnutými, resp. nepresnými údajmi Účastníka a v súvislosti s neuplatnením alebo odmietnutím Výhry.

3. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločností Cord Blood Center, s.r.o., Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek, o.z. a osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou §116 Občianskeho zákonníka prvá veta). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právo na výhru, výhra sa mu neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora.

4. Pokiaľ Organizátor Súťaže zistí, že Účastník Súťaže mu poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude Organizátor Súťaže oprávnený, na základe svojho rozhodnutia, takéhoto Účastníka vylúčiť zo Súťaže a v prípade výhercu, mu nebude Výhra odovzdaná. Organizátor Súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže toho Účastníka, ktorý konal alebo mal v úmysle konať v rozpore s týmito súťažnými pravidlami, pokúsil sa získať Výhru podvodným spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne poškodzoval dobré meno Organizátora Súťaže.

Článok IV.
Osobné údaje

 1. Vstupom do súťaže sa Účastník zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto Pravidlá Súťaže. Nerešpektovanie Pravidiel Súťaže má za následok vylúčenie Účastníka zo Súťaže a stratu nároku na Výhru.
 1. Zapojením sa do súťaže dáva každá osoba súhlas v súlade s § 11 a nasl. zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení spoločnosti Cord Blood Center, s.r.o., a Slovenskému registru placentárnych krvotvorných buniek, o.z. (ďalej len“ Prevádzkovatelia“), na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu: i) meno a priezvisko, ii) telefónne číslo, iii) predpokladaný termín pôrodu a iv) E-mailová adresa pre marketingové účely. Udelené súhlasy Účastníkov Súťaže sú udelené na vopred neurčenú dobu.

 2. Spoločnosť Cord Blood Center, s.r.o. a Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o.z., prehlasujú, že osobné údaje uvedené na dotazníku použije len k vyššie uvedenému účelu. Účastník ako Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov túto zmenu oznámi Prevádzkovateľom.

Poučenie:

 • Udelený súhlas môže Účastník kedykoľvek odvolať listom doručeným na adresu Organizátora uvedeného v bode 1 týchto Pravidiel Súťaže alebo emailom doručeným na adresu info@cordbloodcenter.sk
 • Poskytnutie osobných údajov zo strany Účastníka je dobrovoľné a Prevádzkovatelia nemajú právny nárok na ich získavanie
 • Účastník má právo na informácie, odpis, opravu svojich osobných údajoch vedených v informačnom systéme, a to v sídle spoločnosti
 • Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 • V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov Účastníka, budú tieto zlikvidované
 1. Výhry tejto Súťaže nie sú vymáhateľné súdnou cestou. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor Súťaže.
 1. V zmysle Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z. je peňažná výhra z reklamnej súťaže podľa § 43, odsek 3, časti c) zdanená zrážkou našou spoločnosťou. Výhra bude výhercovi zdanená zrážkou a čiastka po zdanení bude poukázaná na bankový účet výhercu. Týmto je daňová povinnosť z tejto Výhry vysporiadaná.

Viac pravidiel ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov a používanie cookies


Táto webová stránka pasívne zhromažďuje informácie o používaní stránky využitím rôznych technológií, napr. IP adresa, cookies apod.. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov a používania súborov cookies, ktoré sú uvedené nižšie.

Použitie súborov cookies


Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky. Cord Blood Center s.r.o. využíva súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok.

Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača.

Použitie nástrojov Google Analytics a Google Remarketing

Na týchto stránkach sa používajú služby spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“) Analytics a Remarketing. U týchto služieb sa používajú cookies. Získané informácie o používaní tejto webovej stránky budú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tu uložené. IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie k fyzickej osobe. Spoločnosť Google okrem toho rešpektuje ustanovenia o ochrane osobných údajov zmluvy „US-Safe-Harbor“ a je registrovaná v programe „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Spoločnosť Google tieto informácie využíva z poverenia spoločnosti Cord Blood Center s.r.o. za účelom vyhodnotenia používania webovej stránky a poskytovania ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google postúpi tieto informácie tretím stranám iba vtedy, ak to predpisuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google.

Tretie strany, vrátane spoločnosti Google, používajú uložené súbory cookies na inzerciu na základe predchádzajúcich návštev používateľa na tejto webovej stránke. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Zhromažďovanie a ukladanie dát je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odmietnuť. Používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google (http://www.google.com/policies/privacy/ads/). Upozorňujeme vás však, že v takom prípade je možné, že nebudete môcť neobmedzene využívať všetky funkcie webovej stránky http://www.cordbloodcenter.sk. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním zistených dát vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel.

Posledné šťastné výherkyne

 • 160. Katarína Bohaničová
 • 159. Veronika Šoltysová Glovnova
 • 158. Mária Valášková
 • 157. Michaela Chmurová
 • 156. Katka Tancošová
 • 155. Petra Fričová
 • 154. Anna Matulova
 • 153. Veronika Šimeková
 • 152. Jana Iglaiová
 • 151. Zuzana Pavlenková
 • 150. Veronika Pitek
 • 149. Lucia Kochanová
 • 148. Miroslava Smatanová
 • 147. Zuzana Minaričová
 • 146. Petra Gottsteinová
 • 145. Zuzana Belkova
 • 144. Katarina Böhmová
 • 143. Patrícia Mihaldová
 • 142. Katarína Gažiova
 • 141. Lucia Kačániová
 • 140. Žaneta Václavová
 • 139. Lubica Lacová
 • 138. Veronika Mrlianová
 • 137. Beáta Zubáková
 • 136. Katarina Gerthoferová
 • 135. Martina Bernárová
 • 134. Mária Jevošová
 • 133. Bibiána Zentalová
 • 132. Miroslava Tokárová
 • 131. Michaela Šotkovská
 • 130. Anastasia Brayman
 • 129. Božena Balážová
 • 128. Tamara Novosedlíková
 • 127. Katarína Močárová
 • 126. Eva Olšiaková
 • 125. Lucia Mutkovičová
 • 124. Ľudmila Ujjová
 • 123. Eva Gergelová
 • 122. Miroslava Rišková
 • 121. Katarína Bleho Winklerová
 • 120. Michaela Goriláková
 • 119. Katarína Kocianová
 • 118. Jana Bílková
 • 117. Martina Bajuszová
 • 116. Lenka Klepáčová
 • 115. Dominika Cmorejová
 • 114. Erika Durayová
 • 113. Nikola Tatranová
 • 112. Katarína Komačková
 • 111. Dagmara Pozdechová
 • 110. Michaela Straková
 • 109. Janka Danilovová
 • 108. Eva Raffajová
 • 107. Monika Timková
 • 106. Zuzana Tichá
 • 105. Katarína Harmaňošová
 • 104. Martina Kacvinská
 • 103. Lucia Gálová
 • 102. Maria Bullová
 • 101. Natasa Gonciova
 • 100. Veronika Rybárová
 • 99. Ivana Mičúchová Petrusová
 • 98. Erika Javorkova
 • 97. Marcela Králová
 • 96. Michaela Kováčová
 • 95. Ivana Halandová
 • 94. Darina Godányová
 • 93. Simona Čunderlíková
 • 92. Regina Benediková
 • 91. Anna Ihnátová
 • 90. Denisa Petáková
 • 89. Tatiana Lukačovská
 • 88. Kristina Vislocká
 • 87. Petra Androvičová
 • 86. Monika Škanderová
 • 85. Adriána Mlynárová
 • 84. Silvia Mirgová
 • 83. Erika Kozáková
 • 82. Vladimíra Olejníková Tauberová
 • 81. Petra Križanová
 • 80. Eva Trabalková
 • 79. Katarína Halahijová
 • 78. Ľubica Podmanická
 • 77. Martina Tamášiová
 • 76. Lucia Kovalčíková
 • 75. Katarína Dvoráková
 • 74. Bc.Marta Miškovičová
 • 73. Katarína Francová
 • 72. Monika Komišáková
 • 71. Jana Škutová
 • 70. Lea Lachová
 • 69. Jana Vašková
 • 68. Zuzana Mikulová
 • 67. Lucia Miglecová
 • 66. Denisa Bangová
 • 65. Lucia Urmincek
 • 64. Katarína Čižmárová
 • 63. Katarína Zuberecová
 • 62. Veronika Sabová Galatová
 • 61. Zuzana Mrnčová
 • 60. Lucia Garčárová
 • 59. Lucia Malíková
 • 58. Alena Rimská
 • 57. Lenka Smolenová
 • 56. Zuzana Antoňaková
 • 55. Blanka Šarišská
 • 54. Sylvia Jamrichová
 • 53. Lívia Štancelová
 • 52. Martina Timková
 • 51. Katarína Kurtíková
 • 50. Katarína Matulová
 • 49. Monika Liptáková
 • 48. Eva Cvetková
 • 47. Miroslava Syčová
 • 46. Katarína Gašpáreková
 • 45. Katarína Kristofčáková
 • 44. Lenka Babjaková
 • 43. Martina Schmidtová
 • 42. Vladimír Miklovič
 • 41. Zuzana Franková
 • 40. Michaela Hudecová
 • 39. Kristína Takátsová
 • 38. Eva Frančáková
 • 37. Lenka Ďurajková
 • 36. Jana Lomjanská
 • 35. Martina Fricke
 • 34. Katarína Chrenáková
 • 33. Adriána Tlučková
 • 32. Eva Čížová
 • 31. Andrea Zmrhalová Martinkovičová
 • 30. Janka Kantorová
 • 29. Marianna Guregová
 • 28. Daniela Bartošová
 • 27. Katarína Ďurišová
 • 26. Mária Hecsová
 • 25. Jana Tartaľová
 • 24. Katarína Brhlíková
 • 23. Martina Múdra
 • 22. Alena Škurlová
 • 21. Lenka Mníšteková
 • 20. Katarína Bezemková
 • 19. Eva Kováčiková
 • 18. Zlatica Pastorová
 • 17. Martina Ganzarčikova
 • 16. Soňa Huľová
 • 15. Ivana Širillová
 • 14. Lucia Brehová
 • 13. Nicoleta Grófová
 • 12. Janka Mesárová
 • 11. Daniela Ondejková
 • 10. Marianna Schvarczová
 • 9. Martina Perinová
 • 8. Branislava Vaculíková
 • 7. Miroslava Hambalová
 • 6. Veronika Lašková
 • 5. Júlia Gabajová
 • 4. Adriana Bihariova
 • 3. Valéria Nagyová
 • 2. Mária Floreková
 • 1. Renáta Zíková